31693081_1585715708192562_4399615406822653952_n.jpg

OZAKONITE  VAŠ  OBJEKAT  PO  POVOLJNIJIM
 USLOVIMA   U  NAJKRAĆEM  ROKU

Proces ozakonjenja nelegalno sagrađenih objekata vrši se u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata koji je stupio na snagu Novembra 2015 godine.   Rok za završetak ozakonjenja je 2023. godina i do tada svi objekti na teritoriji Republike Srbije moraju biti ozakonjeni ili uklonjeni.

Ozakonjenje se ne primenjuje na objekte koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju u skladu sa propisimapo kojima u vreme izgradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, u skladu sapropisima kojima se uređuje upis prava svojine na nepokretnostima,  kao ni na objekte za koje je izdato rešenje o građevinskoj dozvoli, a koja se koristi bez izdatog rešenja o upotrebnojdozvoli. Rešenje o upotrebnoj dozvoli pribavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, a komisija za tehnički pregledprilikom utvrđivanja podobnosti objekta za upotrebu tu činjenicu utvrđuje na osnovu izdate građevinske dozvole i glavnog projekta, na osnovupropisa koji je važio u vreme izdavanja građevinske dozvole.

Ozakonjenje objekata vrši se u nekoliko koraka : 

       - Građevinska inspekcija po službenoj dužnosti popisuje nelegalno sagrađene objekte ; 
       - Nakon izvršenog popisa vlasniku se dostavlja rešenje kojim se nalaže njihovo uklanjanje ; 
       - Sledeći korak je podnošenje nadležnim organima potrebnih dokaza o vlasništvu i rešenim imovinsko pravnim odnosima ;
       - Tek tada se vrši izrada potrebne tehničke dokumentacije za ozakonjenje koju izrađuju projektanti.
       - Nakon prihvaćene dokumentacije od nadležnog organa vlasnik plaća  takse za ozakonjenje nakon čega se izdaje rešenje
         o ozakonjenju koje ima pravnu važnost kao i upotrebna dozvola koja se dobija u postupku za legalno sagrađene objekte.


Kod nas možete pod veoma povoljnim uslovima i u najkraćem roku izraditi potrebnu dokumentaciju za potrebe ozakonjenja.
Možemo Vam ponuditi izradu Izveštaja o zatečenom stanju koji izrađuje licencirani projektant kao i elaborat geodetskih radova. 
Za sve potrebne informacije oko ozakonjenja možete nam se obratiti putem mail-a :  
vesicb@gmail.com  i dobićete konkretne odgovore.

Powered by WebExpress