Stručni nadzor nad izgradnjom građevinskih objekata

Stručni nadzor u korist Investitora  obavljamo stručno uz striktno poštovanje svih standarda iz oblasti građenja i bezbednosti i zdravlja na radu po važećećoj zakonskoj regulativi 

          "DNV INŽENJERING" pruža usluge stručnog nadzora na izgradnji svih tipova objekata kao i na rekonstrukcijama postojećih objekata.           
Stručnim nadzorom su obuhvaćene sledeće aktivnosti:           
- DNV pruža usluge stručnog nadzora nad svim tipovima građevinskih i građevinskog-zanatskih radova, kao i nad radovima hidrotehničkih (vodovoda i kanalizacije) i elektroenergetskih instalacija. 
          
          Stručnim nadzorom su obuhvaćene sledeće aktivnosti: 

Kontrola da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno prema projektu za izvođenje; 
Proveravanje primene uslova i mera za zaštitu životne sredine i zaštitu susednih objekata,instalacija, uređaja, postrojenja i opreme; 
Kontrola usklađenosti građenja svih vrsta radova sa građevinskom dozvolom i projektom na osnovu koga se vrši građenje objekta i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanjagradnje od tog projekta;
Saradnja sa projektantima radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova; 
Kontrola izrade generalnog dinamičkog plana izgradnje i praćenje njegovog izvršenja; 
Koordinacija generalnog izvođača i kooperanata u svim fazama izvođenja radova;
Praćenje aktivnosti svih učesnika na bazi generalnog plana, radi obezbeđenja završetka planiranihradova u zacrtanim rokovima; 
Radni sastanci sa Investitorom i izvođačima radova;
Izrada izveštaja Investitoru o dinamici realizacije objekata;
Kontrola kvaliteta izvođenja radova saglasno projektnoj dokumentaciji,normativima, važećim standardima i zakonskim propisima; 
Kontrola kvaliteta materijala, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme koji se ugrađuju uobjekat;
Kontrola izmena i dopuna projektne dokumentacije; 
Definisanje posebnih zahteva izvođačima za dokaz kvaliteta materijala i opreme; 
Kontrola funkcionalnih ispitivanja instalacija i opreme;
Kontrola građevinske dokumetacije;
Kontrola privremenih i okoncanih situacija izvođača, overa istih sa kontrolom da su navedene pozicije i količine radova stvarno urađene-ugradjene u objekat; 
Učešće u tehničkom prijemu objekata, kontrola otklanjanja primedbi do konačnog prijema objekta kao i primopredaji objekta Investitoru. Praćenje i kontrola koštanja radova;
Učešće u pripremi eventualnih naknadnih zahteva Naručioca prema izvođačima; 
Evaluacija zahteva izvođača za naknadnim radovima; 
Predlozi Naručiocu za rešavanje spornih potraživanja izvođača. 
          Nadzor na objektima vrši tim stručnjaka koji poseduju licence iz odgovarajućih oblasti izdatih od strane Inženjerske Komore Srbije. 
          Stručni nadzor se vrši u svemu prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, Pravilniku o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora, Pravilniku o sadržini i vršenju tehničkog pregleda objekta, standardima, tehničkim normativima, pravilima struke i relevantnim propisima za tu vrstu posla.

Powered by WebExpress